Program Kerja

A.   Meningkatkan pemahaman dan pengamalan zakat, wakaf dan harta agama :

 1. Program Penyuluhan zakat, wakaf, harta agama dan perwalian;
 2. Program penyediaan buku pedoman, leaplet dan brosur;
 3. Program Konsultasi Zakat, Wakaf, dan Harta Agama melalui media massa;
 4. Program Musabaqah Fahmizzakah walwaqfi;
 5. Program Lomba karya tulis ilmiah

B.   Meningkatkan potensi zakat, wakaf dan harta agama :

 1. Program Pemberdayaan Badan Baitul Mal Kampung;
 2. Program Pembinaan Muzakki/calon muzakki;
 3. Program pengembangan wakaf produktif;
 4. Program pengembangan aset tetap Badan Baitul Mal;

C.   Meningkatkan pemanfaatan zakat, wakaf dan harta agama

 1. Program penguatan usaha mustahiq;
 2. Program Diklat mustahiq;
 3. Program penguatan santri/siswa mustahiq;
 4. Program Beasiswa mustahiq;
 5. Program Mustahiq Fakir Uzur;
 6. Program ‘Imarah al-Masjid;
 7. Program Hunian mustahiq;
 8. Program Pangan mustahiq;

D.   Misi Keempat: Menyediakan pelayanan perwalian

 1. Program Perlindungan anak yatim;
 2. Program Penguatan wali nashab;
 3. Program Perlindungan adekwat;

E.   Mewujudkan tata kelola lembaga yang bersih dan melayani;

 1. Program Penguatan perencanaan;
 2. Program peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait;
 3. Program peningkatan pengelolaan keuangan dan asset;
 4. Program pemantauan dan pengendalian;
 5. Program peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur;
 6. Program pengembangan data dan informasi;